+3 = 10 

ㄩㄥyōng

  1. 周圍環繞都城說文解字·》:四方。」

  1. 堵塞集韻·上聲·》:。」漢書·九九·王莽》:西不流。」」。

  1. 和樂漢書··兒寬》:上元甲子。」·顏師古·。」晉書··孝友·》:同居閨門。」

Yong river (Guangxi)​, Nanning (Guangxi)​, city surrounded by a moat, old variant of 雍[yong1], old variant of 壅[yong1]
concorde, union
harmonisch