+9 = 12 

ˋè

  1. ➊ ​ 春秋國都故城湖北省➋ ​ 春秋國都故城山西省南方

  2. 湖北省簡稱

  3. 邊際漢書··揚雄》:。」三國·徐幹·無垠。」

  4. 花朵部分詩經·小雅·常棣》:常棣韡韡。」」。

  5. 千秋

  1. 害怕漢書··霍光》:失色發言。」」。

abbr. for Hubei Province 湖北省[Hu2 bei3 Sheng3] in central China, surname E
autre nom de la province du Hubei