ㄅㄧˇㄑㄧˋ

  1. 鄙視唾棄作奸犯科無數世人鄙棄。」鄙薄唾棄厭棄吝惜珍惜珍藏重視崇尚

to disdain, to loathe
mépriser, dédaigner, répugner