ㄅㄧˇㄅㄛˊ

  1. 鄙視輕視拍案驚奇·》:女兒配頭鄙薄。」老殘遊記·》:昨兒先生鄙薄肥遯鳴高說道天地有限不宜妄自菲薄。』兄弟五體投地佩服!」鄙棄鄙視鄙夷厚愛重視尊重

  2. 自謙後漢書··列女傳·》:高行不似鄙薄苟然而已。」

  3. 鄙陋淺薄風俗鄙薄」。

to despise, to scorn
mépriser, traiter avec mépris, superficiel, dédaigner