+12 = 15 

ㄉㄥˋdèng

  1. 故址大陸地區河南省說文解字·》:。」

  2. ➊ ​ 春秋大陸地區山東省運河一帶左傳·》:公會。」··。」➋ ​ 春秋大陸地區河南省郾城縣東南➌ ​ 戰國大陸地區河南省西南史記··本紀》:)​。」守節正義地志》:河陽西六國。」

  3. 三國國有

surname Deng
(nom de famille)​
Deng (Eig, Fam)​