ㄓㄥˋzhèngㄔㄥˊchéngㄍㄨㄥgōng

  1. 人名西元1624~1662)​賜姓改名成功安人國公鄭芝龍成功海島桂王延平郡王大將軍率師大舉下江南京孝陵失利退臺灣作為根據地明年未幾

Koxinga (1624-1662)​, military leader
Zheng Chenggong (Eig, Pers, 1624 - 1662)​