ㄓㄥˋzhèngㄓㄨㄤzhuāngㄍㄨㄥgōng

  1. 春秋國君西元757~701)​。寤生忌刻骨肉間有潁考叔母子和好如初繼而交惡兵戎春秋諸侯抗衡王室在位

Duke Zhuang of Zheng (Eig, Pers, - 701 v.Chr.)​