ㄐㄧㄣjīnㄖㄣˊrén

  1. 金屬人像孔子家語··》:孔子太祖后稷廟堂之前金人三緘其口慎言。』!」文選·賈誼·》:天下咸陽以為金人天下。」

  2. 佛像史記·一一○·匈奴》:匈奴休屠祭天金人。」後漢書··西域·天竺》:世傳夢見金人長大光明或曰西方有神黃金。』」

  3. 人稱人民金人」。