ㄐㄧㄣjīnㄌㄧㄥˊlíng

  1. 即今南京市江寧縣戰國金陵秣陵三國建都改名建業南唐西都建康定都應天府

pre-Han name for Nanjing, common place name
Jinling (ancien nom de Nankin)​