ㄐㄧㄣjīnㄇㄚˇㄇㄣˊmén

  1. 未央宮金馬門」。漢武帝使學士待詔史記·一二·滑稽·褚少孫東方》:東方……坐席酒酣陸沉避世金馬門宮殿可以避世全身深山蒿廬。』金馬門)​金馬門』。」李白古風○:金馬門誰知蓬萊。」簡稱金門」。