ㄧㄣˊyínㄏㄤˊháng

  1. 金融機構存款放款匯兌主要業務票券經理紙幣兌換代理國庫出納業務普通銀行特殊銀行儲蓄銀行

  2. 金銀首飾行業金瓶梅·》:便在城內顧學會銀行手藝大器頭面各樣生活。」

bank
banque
Bank, Geldinstitut (S, Wirtsch)​, Kreditinstitut (S, Wirtsch)​