ㄑㄧㄢˊqiánㄊㄤˊtángㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川位於浙江省州縣浙江下游錢塘江」。江水曲折迴繞曲江」。

Qiantang River that loops around Hangzhou 杭州[Hang2 zhou1] in Zhejiang Province 浙江省[Zhe4 jiang1 Sheng3]
Qiantang
Qiantang-Fluss (S)​