ㄘㄨㄛˋcuòㄌㄨㄛˋluò

  1. 參差樣子文選·班固·西都賦》:明月錯落。」晉書·三六·衛瓘》:輕舉不絕錯落其間。」整齊

  2. 酒器文獻異文」。·白居易留守令公琵琶。」

strewn at random, disorderly, untidy, irregular, uneven
dispersé, sans ordre ni uniformité, esprit aliéné, être fou (folle)​