+10 = 18 

ㄖㄨㄥˊróng

  1. 鑄造金屬器物模型·董仲舒賢良〉:所為。」

  1. 融化金屬南朝·徐陵天台山法師〉:玉粒。」

to smelt, to fuse, variant of 熔[rong2]
fusion (physique)​, fusion (physique)​
schmelzen, verschmelzen, zusammenschmelzen (V)​, schmelzen, verschmelzen, zusammenschmelzen [ auch 熔 ] (V)​