ㄊㄧㄝˇtiěㄊㄚˇ

  1. 鋼鐵建造遊覽架設高壓電巴黎鐵塔」。

  2. 形容強壯高大樣子黝黑面龐高壯軀體一座鐵塔面前。」

iron tower
Pagode de fer
Eisenturm, eisernen Turm (S, Arch)​, Freileitungsmast, Hochspanngsleitungsmast, Gittermast [ elek.] (S, Tech)​