ㄊㄧㄝˇtiěㄍㄨㄢguānㄧㄣyīn

  1. 建安相傳咸豐年間松林頭一農民發現生長觀音製成鐵觀音」。

Tieguanyin tea (a variety of oolong tea)​
Tieguanyin, Tin kuan yin (wörtl. "eiserner Guanyin", ein Oolong-Tee aus Anxi, Prov. Fujian, China)​ (Eig, Ess)​