ㄉㄤdāngㄉㄤdāng

  1. 狀聲詞➊ ​ 形容更漏南朝·徐陵尚書僕射〉:鐺鐺的的高臺可望。」➋ ​ 形容金屬撞擊發出聲音鐘聲鐺鐺。」璫璫」。

  2. 樂器一面直徑釐米小鑼繩子曲折左手右手敲擊河北地區佛教音樂

(onom.)​ clang, clank of metal, sound of striking a gong
(onom.)​ clang, bruit sec de métal, son d'un gong frappé