+14 = 22 

ㄓㄨˋzhù

  1. 金屬鎔化模型冷卻凝固各種器物」、」。國語·》:美金。」

  2. 造就培養南朝·劉勰文心雕龍·》:性情。」·李商隱及第禮部司寇顏回。」

  3. 造成釀成鑄成大錯」。

  1. 故址大陸地區山東省

to cast or found metals
fondre (du métal)​, couler (du métal)​, fonderie
Zhu (Eig, Fam)​, gießen