ㄔㄤˊchángㄐㄧㄡˇjiǔ

  1. 時間久遠韓非子·》:可以長久。」文選·曹植·》:何人長久朝露填溝壑。」好久久遠長遠悠久永久永遠片刻短暫短促暫時剎那

(for a)​ long time
durable, permanent, longtemps, de longue durée
lang (zeitlich)​, langfristig (Adj)​