ㄔㄤˊchángㄊㄢˋtàn

  1. 嘆息樂府詩集····焦仲卿妻》:長嘆空房作計乃爾。」大宋宣和遺事·》:的是天子一聲長嘆忽然。」浩歎長吁

long sigh, deep sigh
pousser un soupir profond