ㄓㄤˇzhǎngˇ

  1. 排行兒子三國演義·三二》:長子不能父業繼母所生大爵心實不甘。」拍案驚奇·》:太常長子叫做。」宗子

ㄔㄤˊcháng˙zi

  1. 稱身

ㄔㄤˊchángˇ

  1. 山西省東南位於山東漳水

Zhangzi county in Shanxi 山西[Shan1 xi1], eldest son
fils aîné
ältester Sohn (S)​, Zhangzi (Ort in Shanxi)​ (Eig, Geo)​