ㄔㄤˊchángㄓㄥzhēng

  1. 遠行遠征·古意男兒長征少小。」·王昌齡出塞明月萬里長征。」

Long March (retreat of the Red Army 1934-1935)​, expedition, long journey
longue marche
Langer Marsch (Gesch)​