ㄔㄤˊchángㄑㄧˊ

  1. 時期相當一段時間長期抗戰」、長期低利貸款」。持久短期瞬間

long term, long time, long range (of a forecast)​
pour une longue période, à long terme
langfristig, langwierig (Adj)​