ㄔㄤˊchángㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川源於青海省拉山水量當曲河以及共同組成源水西南至四川省宜賓縣岷江會合水流自此以下長江」。青海西西至上東海全長三公世界大河大江」、揚子江」。

Yangtze River, or Chang Jiang
Yangtze, Yangzi Jiang (fleuve)​
Jangtse-Fluss, Jangtse, (Changjiang, Jangtsekiang, Yangzi-Fluss)​ (Eig, Geo)​