+1 = 9 

ㄕㄨㄢshuān

  1. 門戶」。紅樓夢·一回》:只見角門虛掩。」

  1. 上門把門關緊老殘遊記·》:此地有酒大門可以!」

bolt, latch, to bolt, to latch
barre de porte
verriegeln, durchgehen (V)​, Riegel