ㄎㄞkāiㄩㄢˊyuán

  1. 開創新紀元文選·班固·東都》:大漢開元布衣皇位。」隋書··音樂》:開元。」

  2. 唐朝玄宗年號西元713~741)​。

Tang emperor Xuanzong's 唐玄宗[Tang2 Xuan2 zong1] reign name used during the Kaiyuan era (713-741)​, a peak of Tang prosperity