+7 = 15 

ㄌㄤˇlǎng

  1. 高大文選·張衡·》:太微。」李善字林》:。」·白居易·道士天台縹緲依稀。」

  2. 空曠莊子·》:。」·玄英·空虛空虛通氣。」

+7 = 15 

ㄌㄤˊ​láng
又音

  1. )​

+7 = 15 

ㄌㄤˋ​làng
又音

  1. )​

in 閌閬, open space in a structure, lofty, high gate, empty moat
hohes Tor (S)​