ㄩㄝˋyuèㄌㄧˋ

  1. 經歷經驗老殘遊記·》:先生閱歷所謂險阻艱難情偽。」文明小史·》:究竟老表在官閱歷多年說來還好。」履歷經歷經驗

to experience, experience
usage, expérience
( harte )​ Erfahrung, Erlebnis (S)​, durchmachen, erleben, erfahren (V)​