+9 = 17 

ㄌㄢˊlán

  1. 門前說文解字·》:。」·王充論衡·》:。」

  2. 欄杆五代十國南唐·李煜浪淘沙·潺潺獨自無限江山容易。」

  3. 手鐲·陶宗儀掖庭》:一人。」

  1. 遮止阻隔馬王堆帛書·戰國縱橫家·》:千里河山。」

  1. 時間」、」。·杜甫秉燭相對夢寐。」

  2. 衰落南朝·鮑照中秋。」·白居易詠懷〉:白髮滿頭詩情酒興闌珊。」

  1. 擅自漢書·○·》:城門闌入尚方掖門。」顏師古應劭入宮。」

railing, balustrade, door-screen, exhausted, late
toucher à sa fin, rampe, balustrade, exténué
Geländer, Reling, Balustrade (S, Arch)​, zu Ende gehen, sich dem Ende neigen (V)​, erschöpft, abgehetzt (Adj)​