ㄌㄢˊlánㄕㄢshān

  1. 衰落蕭瑟樣子南唐·李煜·潺潺潺潺春意闌珊。」·辛棄疾青玉·東風放花驀然回首燈火闌珊。」」。衰退

coming to an end, waning
arrivant à la fin
erlöschen (V)​