ㄍㄨㄢguānㄉㄨㄥdōng

  1. 函谷關地方河南省山東省等地·白居易〉:關東男子讀書屬文其他懵然無知。」

  2. 山海關東北地區

Northeast China, Manchuria, lit. east of Shanhai Pass 山海關[Shan1 hai3 guan1], Kantō region of Japan
Kanto, Kwantung