ㄍㄨㄢguānㄌㄧㄢˊlián

  1. 互相聯屬武備···》:如此關聯良民。」聯繫 2.關係

  2. 關係線索到底什麼關聯?」

related, linked, affiliated
être en relation avec, être en connexion avec
Zusammenhang (S)​, beziehen (V)​, bezogen (V)​, koppeln (V)​, gekoppelt (Adj)​