ㄍㄨㄢguānㄐㄧㄢˋjiànˊshíㄎㄜˋ

  1. 決定事情發展方向重要時刻這個關鍵時刻更加冷靜沉著。」

moment clé, temps critique
Kritischer Moment, wichtiger Zeitpunkt (S)​