ēˊㄈㄥˋfèngㄔㄥˊchéng

  1. 曲意奉承討好他人·》:小器易盈況且小人不過一味阿諛奉承。」阿諛逢迎」。剛正不阿

flattering and fawning (idiom)​, sweet-talking