ㄔㄨˊchúㄐㄧㄡˋjiùㄍㄥgēngㄒㄧㄣxīn

  1. 去除·南燕慕容〉:除舊更新分野。」除舊布新」。革故鼎新

to replace the old with new (idiom)​
das Alte durch Neue ersetzen (Sprichw)​