ㄆㄟˊpéiㄔㄣˊchén

  1. 古時諸侯大夫天子自稱陪臣」,大夫家臣陪臣」。論語·》:陪臣國命三世不失。」·梁辰魚浣紗記·》:寡君太宰寡君吳國大王太宰大人許多教訓情願妻室陪臣吳國。」