ㄐㄧˊㄓㄨㄥzhōng

  1. 集合一點市府流動攤位集中特定地點以便管理。」薈萃集合集結聚集分散支離

to concentrate, to centralize, to focus, centralized, concentrated, to put together
concentrer, centraliser, se concentrer
konzentrieren (V)​