ㄐㄧˊㄏㄨㄟˋhuì

  1. 集合史記·二四·》:一經不能集會五經 相與講習通知。」聚會 2.會議

  2. 許多聚集開會他們集會討論如何拓展直銷企業。」

to gather, assembly, meeting
se ressembler
Assembler (S)​, Baugruppe (S)​, Kundgebung (S)​, Schar (S)​, Zusammenkunft (S)​, erfassen, pflücken (V)​, scharen (V)​, Versammlung