ㄋㄢˊnánㄨㄟˊwéiㄑㄧㄥˊqíng

  1. 羞慚沒有面子·石崇明君〉:傳語後世難為情。」文明小史·》:藩臺恐怕拆散場子大家難為情一聲不准!』」難以為情」。

  2. 人情說不過去文明小史·第一》:如今久別相逢難為情見面抬槓只得趁勢打住話頭。」

embarrassed
honte, gênant, embarrassant, gêné, embarrassé
sich schämen, sich genieren (V)​, betreten, beschämt (Adj)​