+8 = 16 

ㄈㄟfēi

  1. 綿密樣子細雨」。詩經·邶風·北風》:北風。」

  2. 樣子南朝·謝靈運石壁精舍林壑暝色雲霞。」

  1. 飄揚晉書·○·王羲之》:煙霏露結。」

  1. 雲氣·歐陽修醉翁亭〉:若夫日出巖穴。」

fall of snow
chute de neige