+8 = 16 

ㄓㄢzhān

  1. 浸溼沾溼文選·江淹·恨賦》:但聞悲風汩起。」」。

  2. 比喻恩惠霑恩」、法雨」。

variant of 沾[zhan1], to moisten
mouiller, humecter, toucher, tirer avantage, être taché de, humecter