ㄑㄧㄥqīngㄏㄞˇhǎiㄕㄥˇshěng

  1. 我國西部東北我國第一鹹水湖青海得名祁連山巴顏喀喇山西柴達木盆地面積平方公里我國省會西寧市人口稀少居民滿大部分地區氣候乾燥寒冷長夏日照時間日夜溫差簡稱」。

Qinghai province (Tsinghai)​ in west China, abbr. 青, capital Xining 西寧
Qinghai (province de l'ouest de la Chine)​
Provinz Qinghai (China)​ (Eig, Geo)​