ㄑㄧㄥqīngㄧㄤˊyáng

  1. 春天文選·潘岳·》:青陽朱明。」·孟浩然歲暮 白髮年老青陽歲除。」

  2. 古時宮殿東方廳堂禮記·月令》:天子青陽鸞路。」

  3. 比喻年輕容貌·李賀黃昏苦節青陽。」

Qingyang county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui
Qingyang (Ort in Anhui)​ (Eig, Geo)​