+4 = 13 

ㄐㄧㄣˋjìn

  1. 古代駕車中間皮帶左傳·》:從子。」·孔穎達·正義古人車駕其外退。」

  1. 吝惜·蘇軾執政〉:上戶不肯。」

  2. 嘲弄戲弄新唐書··隱逸·》:失職鄉人。」

surname Jin, martingale, stingy
(nom de famille)​
Martingal (S, Sport)​, geizig (Adj)​