ㄏㄢˊhánㄒㄧㄣˋxìn

  1. 人名(?~西元196)​陰人年輕少年胯下之辱漢高祖高祖背叛咸陽淮陰侯呂后

Han Xin (-196 BC)​, famous general of first Han emperor Liu Bang 劉邦[Liu2 Bang1]
Han Xin
Han Xin (Eig, Pers, - 196 v.Chr.)​