ㄈㄥfēngㄊㄨˇㄖㄣˊrénㄑㄧㄥˊqíng

  1. 一地鄉土風俗兒女英雄傳·第一》:那些風土人情山川形勝。」繡球·第一》:我們一個如此模樣難怪風土人情如此頹敗。」風土民情」。

local conditions and customs (idiom)​
moeurs et coutumes d'une région
lokale Sitten und Gebräuche