ㄈㄥfēngㄒㄧㄥˊxíngˊshí

  1. 形容事物當時流傳盛行·》:不是妄下雌黃印行不息稿雖然風行一時不能五丁稿。」不脛而走

to be popular for a while, to be all the rage for a time
être populaire ou à la mode pendant un certain temps