ㄈㄥfēngㄩㄣˊyúnㄅㄧㄢˋbiànㄏㄨㄢˋhuàn

  1. 風雲變幻不定比喻事物變化複雜局勢動盪不安喻世明言··八老》:榮枯貴賤轉丸風雲變幻多端。」

changeable situation (idiom)​
(expr. idiom.)​ situation changeante