ㄈㄟfēiㄐㄧㄔㄤˊcháng

  1. 飛機降落場所飛行」、機場」。

airport, (slang)​ flat chest
aéroport, seins plats (argot)​, poitrine plate (argot)​
der Flughafen (S)​