+7 = 15 

ˋè

  1. 相對論語·》:伯夷叔齊。」·古風四海閒田農夫餓死。」

  2. 使孟子·告子》:天將大任於是心志筋骨。」

  1. 管子·》:。」

to be hungry, hungry, to starve (sb)​
avoir faim, être affamé
hungrig sein, Hunger haben, hungern (Adj, Ess)​